Биоземеделие и лешници

Биоземеделие и цели

Какво е определението за биоземеделие и какви са неговите цели

Биоземеделие наричаме цялостната система за управление на земеделското производство, при което се поддържа устойчивостта в агроекосистемите – запазват се биоразнообразието, естествените биологични цикли и биологичната активност на почвата. Целта на биоземеделието е мобилизация на вътрешните ресурси на стопанството при производството, като се минимализират външните вложения.

Биоземеделие и околна среда

Какво е отражението на биоземеделието върху околната среда

Биологичното производство зависи от местните условия, което означава, че процесите трябва да бъдат адаптирани към специфичния регион. Това се постига чрез агротехнически, биологични и технически методи в противовес на външните вложения под формата на торове и пестициди. По този модел, освен създаване на една здравословна и висококачествена продукция, биоземеделието става важен фактор за опазването на околната среда и за устойчиво развитие на селските райони.

Площите, на които се прилага биоземеделие нарастват много бързо, с около 6 до 9 % годишно. Този вид производство генерира 20 млрд евро годишно и заема 5,4% от земеделските земи на ЕС. През последните 10 години прилагането на биоземеделие се е увеличило четири пъти и това се дължи на високо потребителско търсене. Причената е, че биоземеделието е начин на производство на храни, който зачита в най-голяма степен околната среда, като прилага възможно най-екологично устойчиви агротехнически и растително-защитни методи.

Биоземеделие и използвани практики

Кои са земеделските практики използвани при биоземеделие

  • разширено сеитбообращение;
  • много строги ограничения за използването на химични синтетични пестициди и синтетични торове;
  • забрана за използването на генетично модифицирани организми;
  • подбор на растителни и животински видове, които са устойчиви на заболявания и са приспособени към местните условия;
  • отглеждане на животните в системи за свободно отглеждане на открито и осигуряване на биологични фуражи за тях;
  • използване на механични и физични, а не химични,  методи за поддържане на почвената повърхност;
  • прилагане на методи за повишаване на хумуса в почвата и поддържане на биологичните процеси в нея;
  • и др.

Биоземеделие и лешници

Приложимо ли е биоземеделие при отглеждането на лешници

На пазара вече има много био препарати за торене и растителна защита подходящи за отглеждане на лешници и методите на биоземеделие са отлично приложими и при лешниковите насаждения.

Какво е търсенето на лешници произведени по метода на биоземеделие

Потреблението на ядки в световен мащаб се увеличава със всяка година:

Световно потребление на ядки (биоземеделие и лешници);
Световно потребление на ядки (биоземеделие и лешници);

Очаква се консуматорите на ядки през 2030 г. да стигнат 2 милиарда души, което е двойно спрямо измереното потребление през 2015 г. на ниво 1 милиард души;

Частта на био ядките в това общо количество все още е ниско, но търсенето на био храни расте непрекъснато. Тъй като скоро не се очаква достигане на насищане на пазара с био ядки, тяхната цена би трябвало да остане по-висока спрямо тази на конвенционално отглежданите такива, което е още един плюс за био производителите.

Биоземеделие и сертифицикация

Какви са стъпките за регистрация и работа като био производител в сферата на биоземеделието

За да бъдете сертифициран био производител трябва да имате издаден документ от био сертифицираща фирма, за това първата стъпка е да се обърнете към фирма от списъка на лицензираните дружества, посочени в регистър на контролиращите лица на страницата на Министерството на земеделието, храните и горитеhttps://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers

След като сключите договор с някоя от фирмите за сертифициране и контрол, от тях ще получите всички необходими указания за бъдещата ви дейност, попълването на нужната за това документация и дневници на работния процес и позволените за използване в биоземеделието препарати.

Обикновено за да се стигне до издаване на сертификат за производител на био продукти се минава през преходен период от три години на наблюдение от контролиращото ви лице, като това може да направите още в първите години на вашето насаждение от лешници и когато достигнете до плододаване на пета или шеста година, да може да берете био продукция.

Биоземеделие при отглеждане на лешници
Биоземеделие при отглеждане на лешници;

 

За актуални новини от нас – харесайте ни и във фейсбук